HongEr

Máy tháo cuộn tự động DBMT

nguồn: Honger
Nhà xuất bản: Honger
thời gian: 2016-07-19
tóm lại: Thích hợp cho các bộ phận kim loại, điện tử, điện gia dụng, đồ chơi và phụ tùng ô tô sản xuất ép liên tục.

1. Nó có thể làm vic cùng vi máy ép tóc. Ngưi mua cũng có thể chn phong cách đin không đng cơ

 2.Nó có thể tiết kim thi gian ca cun dây thay đi.

 3.Thích hp cho các bộ phn kim loi, đin t, đin gia dng, đồ chơi và phụ tùng ô tô sn xut ép liên tc.

 4.Các máy giá rẻ nht, cht lưng cao, bo trì thp nht.

 5.Chúng tôi có thể tùy chnh máy.