HongEr

Ứng dụng_Electronic & Điện_Computer Fan Bracket
Ứng dụng thiết bị xử lý cuộn dây HongEr trong ngành công nghiệp điện & điện tử
Sản phẩm ứng dụng:

CPU Fan Bracket
Cấu hình thiết bị chung cho dòng máy dập CPU của quạt máy:
Quay lại trang ứng dụng