HongEr

Application_Electronic & Electrical_Shells & Covers
Ứng dụng thiết bị xử lý cuộn dây HongEr trong ngành công nghiệp
điện & điện tử
Sản phẩm ứng dụng:

Vỏ & vỏ
Cấu hình thiết bị chung cho vỏ kim loại và vỏ dập: